Lyrics

SHAI MAIN SHÖ VAIN  (Be Mine So Fine)
Hermann Stampfel

Shai main, shö vain, shai main, shö vain
Biǝ vain es baraint dir tsǝ hubm
bir vain es baraint, ben du barainsht main
I belaint die epos frugn
Shö shug mir leabling, das I bin noch dain
Ben I pin in dain armen pin I glicklich
ben I pin in dain armen pin I froǝ
I liǝbaint dir tsǝ hubn vǝrihmǝr
Shö shugǝn tuǝ du blaibǝsht noch avor
I denk jedn tok an dir main liǝbǝ
unt shiǝch dir in main tram jedn nocht
I shluff shö vain ober pin et shtilǝ
unt riǝf aus dainǝn num in mittǝn nocht

SHÖ JUNKH  (So Young)
Hermann Stampfel

Shö junkh; shö liəb unt shö schean
I mecht bai ir shaitn shtean
Shö a reashle shö biə shi
Baraint bundər pur vir mi
Ober lait schugənt nain es kon et schain
I belaint ir oin back aus frugn
Ober bear bois buəs shi bət shugn
Ben shi sugət tsə mir jo
Baraint I shö bundər froa
Ben shi shugət tsə mir nain
Baraints et shö vain
Shö junkh unt I pin tsə  aut
In bintər baraints et shö kaut
Ben I het shə pai main shait
Baraints mir dər greast vrait
Ober laitə shugənt nain es kon et shain

ESHOT ABAKH (Happy Ghetto)
Hermann Stampfel

Eshot abakh a jungr puǝ a dirndle galiabǝt
Ar hot gǝshoit ar blaibat trai bis as ar stirbǝt
Hoscht du schon gǝschahn shö a liabǝ troi
Hoscht du schon gǝschahn shö a glick
Hoscht du schon gǝschahn shö a ainikait
I denk noch haint tsǝruk
Eshot abakh a mon mit shain frau gestritn
Otar hent da kindar kam unt schteant in dǝr mittn
Eshot abakh a khenikh shain labm auf gǝgabm
das schaindǝr kindar dar shintn hent vǝrgabm

NUA PIN I GONTS SCHAUBM
Hermann Stampfel

Ben I pin shachsain juǝr aut gǝban
Ischt tsa mir a dirndl kam
shi ischt gǝban shö bundǝr puar
mit pluba agn unt blondas huar
shi ischt gǝban shö bunder schean
bir hubm inch shö guǝt varschtean
Nuǝ pin I gonts schaubm
I bois et bei es ischt vorpai
Nuǝ pin I gonts schaubm
Shi hot mir hot
nuǝ ischt shi shot
Speto pin I tsǝ an ondrǝ kam
shie shitzǝt untǝr a lindtn pam
shi hot gashoit shi tuǝt mir dapurm
unt hubǝt mir mit Ir hentǝ boarbm
Shi schugat tsǝ mir I plaib bai dir abail
oter mis I tsǝ main eltern ail

OH TOKH

Hermann Stampfel

Dǝr munǝ tsiahot üǝr nüǝ
Dǝr shunnǝ kimǝt bidǝr
Dǝ sternlains liǝcht geat long shom aus
Bir shaibm et mehr miǝdǝ
Oh Tokh, Oh Tokh Biǝ guǝt is dir tsǝ shaghn
Oh Tokh, Oh Tokh Du mochǝsht auf main agn
Dǝ pamlain bokschnt in dǝr baut
dǝ raishlain, pliǝnǝnt baito
Dǝr shunnǝ schainǝnt ubern thal
bir schahn olla laichto